algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, een orgaan of instantie die aan Media Hologram een opdracht heeft gegeven of door wie producten worden afgenomen van Media Hologram;
(b) Media Hologram: Media Hologram B.V., gebruiker van deze voorwaarden, gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83659587,
(c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Media Hologram zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het leveren van diensten en/of producten;

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht /overeenkomst tussen Media Hologram en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Media Hologram en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, indachtig het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

4. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

5. Indien Media Hologram niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Media Hologram het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

6. Media Hologram zal de Opdracht naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Media Hologram kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. De door Media Hologram gemaakte offertes of gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten en Werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere diensten wordt/worden geleverd, dan worden deze afzonderlijk in rekening gebracht. Alle (bijkomende) kosten, zoals – maar niet uitsluitend – reis-, verblijf- en verzendkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook als deze niet in een offerte/aanbieding zijn opgenomen.

3. Media Hologram kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Media Hologram is gerechtigd om uitgebrachte aanbiedingen, acties of offertes in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk/per e-mail is/zijn aanvaard.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Media Hologram niet tot het naleven van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen, tarieven of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of producten.

Artikel 4 Aanvang en duur

1. De Overeenkomst of Opdracht komt tot stand op het moment dat Media Hologram deze schriftelijk of mondeling aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2. De opdracht vangt aan op het moment zoals beschreven in de opdrachtbevestiging of geaccepteerde offerte. Indien uitdrukkelijke bevestiging achterwege blijft, wordt de opdracht / overeenkomst in elk geval geacht te zijn aangevangen op het moment dat Media Hologram met medeweten van Opdrachtgever feitelijk met de werkzaamheden is gestart.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de offerte of overeenkomst vermelde periode. Indien geen tijdsbestek is overeengekomen, wordt geacht de overeenkomst voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.

Artikel 5 Gegevens ten behoeve van de overeenkomst

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens /informatie, welke Media Hologram naar diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig, dat wil zeggen 4 weken voor de geplande of beoogde ingangsdatum van een project, in de door Media Hologram gewenste vorm en formaten, alsook op de gewenste wijze, ter beschikking van Media Hologram te stellen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het houden van een back-up en/of kopieën van aan Media Hologram ter beschikking gestelde stukken, afbeeldingen, tekeningen, bestanden, etc.

2. Media Hologram heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten – en dus de levering te verschuiven – tot het moment dat Opdrachtgever aan de voorwaarden uit het voorgaande lid van dit artikel heeft voldaan. Niettemin is Opdrachtgever na bevestiging van de Opdracht het honorarium verschuldigd. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen, wordt de overeenkomst niet verlengd met de duur van de uit de opschorting ontstane vertraging.

3. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voor Media Hologram ontstane extra kosten door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens / informatie (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – kosten voor reeds gereserveerde arbeidstijd zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. Het niet, niet tijdig, niet volledig aanleveren van de juiste informatie, of het niet reageren op een ontwerp van Media Hologram, schort de (tijdige) betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

1. Media Hologram behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om zonder schriftelijke toestemming van Media Hologram die producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, tekeningen, video’s, programmatuur en andere geestesproducten van Media Hologram, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren of op andere wijze te gebruiken dan met Media Hologram is overeengekomen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever een boete aan Media Hologram van € 1.000 per overtreding alsmede een boete van € 100 per dag dat de overtreding voortduurt, niet tegenstaande het recht van Media Hologram om ter zake een schadevergoeding te vorderen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Media Hologram van alle aanspraken van derden die te maken hebben met inbreuk op rechten, zoals merkrechten, intellectueel eigendomsrechten, auteursrechten, portretrechten, etc. Opdrachtgever garandeert dat al hetgeen aan Media Hologram wordt verstrekt in het kader van een Opdracht, vrij zijn van rechten van derden, althans dat er een geldige licentie is verleend door de eigenaar van deze rechten, om deze rechten te gebruiken in het kader van de Opdracht aan Media Hologram.

4. Media Hologram behoudt zich te allen tijde het recht om de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Ook door Media Hologram gebruikte ontwerpen, programma’s of slogans die niet onder het intellectueel eigendomsrecht van derden of Opdrachtgever vallen, kunnen bij derden worden ingezet door Media Hologram.

Artikel 7 Inhoud op materiaal

1. Media Hologram zorgt voor de inhoud van hetgeen op de hardware wordt geplaatst. Het gaat hierbij om kwalitatief hoogwaardige en specialistische programmatuur. Het is niet toegestaan om zelf inhoud op de hardware te plaatsen of dit door derden te laten uitvoeren, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de aan Media
Hologram ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Voor het te plaatsen materiaal is Opdrachtgever tevens zelf verantwoordelijk voor de inhoud van diens uiting. Opdrachtgever garandeert dat de (beoogde) uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code (NRC) (waar het promotionele inhoud betreft). Media Hologram wordt door Opdrachtgever volledig gevrijwaard voor alle eventuele aanspraken van derden die door de inhoud schade lijden of claims indienen.

4. Media Hologram heeft het recht om – zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever – uitingen, inhoud, materiaal, te weigeren, te wijzigen of te staken. Eén en ander kan bijvoorbeeld het geval zijn indien (naar het oordeel van Media Hologram, reclamecode commissie, of andere instantie danwel de publieke opinie) de strekking van de inhoud, het materiaal of de inhoud aanstootgevend is, in strijd met de wet, in strijd met de rechten van derden, in strijd met de goede zeden of anderszins ontoelaatbaar is. Eén en ander levert geen wanprestatie door Media Hologram op. Media Hologram wordt bovendien volledig gevrijwaard door Opdrachtgever van aanspraken van derden.

5. De eigenaar/houder van de locatie waar een project wordt geplaatst (niet zijnde een Opdrachtgever) heeft altijd het recht om in bijzondere situaties – ook tussentijds – met opgaaf van redenen projecten of inhoud te weigeren en te verzoeken een bepaalde uiting te wijzigen of te verwijderen. Indien dat gebeurt, zal Media Hologram zich inspannen om (indien mogelijk) spoedig een alternatief (eventueel in gewijzigde vorm) te herplaatsen en/of een alternatieve, gelijkwaardige locatie zoeken. Weigering door of wijziging/verwijdering van inhoud op verzoek van een eigenaar/houder van een locatie levert geen wanprestatie van Media Hologram op. Ook het verplaatsen van of aanpassen van inhoud, levert geen wanprestatie op voor Media Hologram. Opdrachtgever heeft geen reden om enig project of opdracht hierdoor in te trekken, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt of uit de aard van de Opdracht blijkt dat een alternatieve plek en/of inhoud niet mogelijk is

Artikel 8 Huur / lease / koop materiaal en garantie (hardware)

1. Indien een Opdrachtgever één of meerdere materialen waarop hologrammen kunnen worden afgespeeld, voor vaste eigen locaties wenst af te nemen, kan dit op basis van koop of huur/lease met Media Hologram worden overeengekomen. In de offerte / opdrachtbevestiging kunnen de nadere specifieke voorwaarden worden opgenomen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor evenementen, projecten, beurzen, concerten, winkels, etc.

2. Het plaatsen van inhoud op het materiaal geschiedt uitsluitend door Media Hologram. Indien geen all-in tarief is afgesproken, zal de plaatsing en service op basis van nacalculatie plaatsvinden.

3. Bij huur / lease wordt de hardware (het materiaal) verhuurd voor de periode genoemd in de opdrachtbevestiging.

4. Al het door Media Hologram verhuurde materiaal, inclusief alle toebehoren, blijft te allen tijde eigendom van Media Hologram.

5. Opdrachtgever zal steeds de instructies van Media Hologram opvolgen, ten aanzien van het verhuurde. Onder meer ten aanzien van de plaats waar het materiaal zal worden gemonteerd / geplaatst / opgehangen. In beginsel zal Media Hologram één en ander monteren.

6. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Media Hologram kan niet worden aangesproken voor enige schade/letsel/overlijden aan/van Opdrachtgever of diens werknemers / bezoekers of andere derden, dan wel hun bezittingen, veroorzaakt door het Hologram. Opdrachtgever vrijwaart Media Hologram hiervoor.

7. “Normale” defecten aan het gehuurde, zoals bijvoorbeeld een defecte led-lamp of anderszins, zullen na constatering door Opdrachtgever direct worden doorgegeven aan Media Hologram. Media Hologram zal binnen diens planning de defecten vervolgens zo spoedig mogelijk trachten op te lossen.

8. De garantietermijn op gekochte materialen van Media Hologram bedraagt twaalf maanden, tenzij anders overeengekomen. Schade aan het materiaal, van welke aard ook, ontstaan door ondeskundig of roekeloos gebruik, diefstal, vernieling of anderszins, ongeacht of deze is veroorzaakt door Opdrachtgever zelf of diens werknemers / bezoekers of derden, komt voor rekening van Opdrachtgever. Eén en ander geldt zowel bij koop van materialen als bij huur.

Artikel 9 Ingangsdatum / termijnen

1. Indien en voor zover door Media Hologram een ingangsdatum voor een opdracht / overeenkomst wordt aangegeven, geldt deze steeds als indicatieve startdatum. De leveringsdatum is mede afhankelijk van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van overeengekomen locaties en planning van Media Hologram. Aan deze datum kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat er sprake is van een “fatale” ingangs- en leverdatum.

2. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Media Hologram de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen plaatsingstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 10 Honorarium

1. Het honorarium van Media Hologram vloeit voort uit de offerte of opdracht- /aankoopbevestiging. Bij gebreke daarvan wordt het honorarium van Media Hologram berekend en vastgesteld aan de hand van de gebruikelijke tarieven.

2. Media Hologram is steeds gerechtigd om voorschotten en/of aanbetalingen te verlangen.

3. Het honorarium van Media Hologram, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting op door Media Hologram bepaalde / te bepalen tijdstippen (per week / per maand / tussentijds, steeds naar keuze Media Hologram) aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheelis uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld inflatiecorrecties, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Media Hologram gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Media Hologram hierover andere afspraken hebben gemaakt.

5. Media Hologram is tevens gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen met minimaal de procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI alle huishoudens) welke wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

6. Indien Media Hologram gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

7. Bij opdrachten waarvan de vergoeding in (maandelijkse of andere periodieke) termijnen is verdeeld, heeft Media Hologram het recht om – wanneer een termijn niet (volledig / tijdig) door Opdrachtgever is voldaan, ook niet na hieraan te zijn herinnerd, de gehele som behorende bij de opdracht / alle nog niet voldane en nog te verschijnen termijnen, ineens op te eisen. De gehele vordering is alsdan derhalve door Media Hologram ineens opeisbaar, onverminderd hetgeen verder in deze voorwaarden is bepaald.

Artikel 11 Betaling

1. Betaling van facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14)dagen na factuurdatum aan Media Hologram op de door Media Hologram aan te wijzen bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening. Media Hologram is overigens steeds gerechtigd tot het vragen van voorschotten of aanbetalingen. Voorschotten/aanbetalingen dienen steeds terstond te worden voldaan.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn of een nadere termijn – indien een afwijkende termijn is overeengekomen – heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Media Hologram, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de eerste vervaldag aan Opdrachtgever de kosten en wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van Media Hologram.

4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de Wet Incassokosten. Deze bedragen ten minste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40, één en ander volgens de Wet Incassokosten.

5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 12 Retentierecht en eigendomsvoorbehoud

1. Media Hologram is gerechtigd om de afgifte van zaken die zij van de zijde van Opdrachtgever heeft ontvangen op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever alle betalingen aan Media Hologram heeft voldaan.

2. Alle materialen die door Media Hologram worden geleverd, worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat het eigendom op alle aan opdrachtgever geleverde materialen bij Media Hologram blijft rusten, totdat deze materialen door Opdrachtgever volledig en geheel zijn betaald. Opdrachtgever niet toegestaan deze materialen in de tussentijd door te verkopen of met beperkte rechten te bezwaren.

3. Media Hologram heeft bij het inroepen van haar eigendom op grond van het voorgaande lid, het recht alle locaties te betreden waar haar materialen zich bevinden en deze – indien nodig – te demonteren en mee terug te nemen.

4. Het voorgaande recht om materialen op te halen heeft Media Hologram ook wanneer het gaat om gehuurde materialen waarvan de factuur – ondanks aanmaning – niet door Opdrachtgever worden voldaan. Indien het gehuurde onderdeel uitmaakt van een pakket (materiaal + inhoud) heeft Media Hologram dit recht eveneens. Eén en ander laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 13 Overmacht
1. Media Hologram is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Media Hologram geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Media Hologram niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, brand, oproer, epidemie, pandemie, vandalisme, sabotage, boycot, werkstaking in het bedrijf van Media Hologram, zodanig ziekteverzuim van personeel van Media Hologram dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd / verhinderd.

3. Media Hologram heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Media Hologram aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

4. Partijen zullen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Wanneer Media Hologram ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Media Hologram gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Media Hologram wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot hetgeen een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Media Hologram in een voorkomend geval ter zake uitkeert (eventueel te vermeerderen met een eigen risicobedrag, indien van toepassing). Indien een schadegeval niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van Media Hologram valt of indien Media Hologram geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, doch onherroepelijk vaststaat dat Media Hologram desalniettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van louter de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de (betaalde) vergoedingen (excl. btw) voor de voorbije drie maanden. Onder directe schade wordt verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;”

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om het door Media Hologram geleverde werk aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan Media Hologram toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2. De aansprakelijkheid van Media Hologram voor indirecte schade waaronder – maar niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade verband houdende met inschakeling van derden en alle andere vormen van schade genoemd en bedoeld in dit lid, is uitgesloten.

3. Media Hologram is niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet of beperkt vertonen van uitingen door schade of gebreken aan materiaal of het niet/beperkt bereikbaar zijn van de plaats waar de uiting wordt vertoond, tenzij Media Hologram ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met enige schade, gebrek / de onbereikbaarheid bekend was en dit niet op dat moment met Opdrachtgever heeft overlegd.

4. Media Hologram is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) druk- of schrijffouten, noch voor de inhoud van een uiting.

5. Alle uitingen die worden gedaan of tot stand komen met gebruikmaking van artificial intelligence (a,i.) zullen in overleg met Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf gekaderd worden. Evenwel staat Media Hologram niet in voor de juistheid, volledigheid en inhoud van gegevens en uitingen die via a.i. worden gegenereerd. Opdrachtgever vrijwaart Media Hologram van eventuele schade of gevolgen bij het gebruik van a.i., bijvoorbeeld middels
een holografische host of andere uitingen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Media Hologram tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen, waaronder zoals eerder genoemd: intellectueel eigendomsrechten,

7. Aansprakelijkheid van Media Hologram wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Media Hologram onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens een redelijke termijn ter nakoming wordt gesteld, en Media Hologram ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Media Hologram in staat is adequaat te reageren.

8. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheden komen te vervallen indien en voor zover een schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Media Hologram.

Artikel 15 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

1. Annulering of tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever is uitgesloten. Indien dit onverhoopt toch geschiedt, behoudt Media Hologram het recht op volledige betaling en vergoeding van schade uit hoofde van de Overeenkomst.

2. Tussentijdse wijziging van inhoud op initiatief van Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien Media Hologram met een dergelijke wijziging instemt. De eventuele hieruit voortkomende extra kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3. Media Hologram is onder meer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst direct te ontbinden/te beëindigen, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de Overeenkomst Media Hologram ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst door Media Hologram verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van diens verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Media Hologram kan worden gevergd de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen;

4. Voorts is Media Hologram bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.

5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden als gevolg van het bepaalde in lid 3 en 4, zijn de vorderingen van Media Hologram op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien Media Hologram de nakoming van de verplichtingen op grond van het voorgaande opschort, behoudt Media Hologram haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

6. Indien Media Hologram op basis van het voorgaande tot opschorting of ontbinding overgaat, is Media Hologram op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

7. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Media Hologram gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Media Hologram vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Media Hologram op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar.

9. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Media Hologram betaalde aanbetalingen/voorschotten/honorarium niet geretourneerd.

10. Voor zover er materialen, apparatuur, kabels, etc. van Media Hologram zijn geplaatst/gemonteerd in opdracht van Opdrachtgever, is Media Hologram bij
beëindiging, ontbinding of opschorting van de overeenkomst – om welke reden dan ook – onverminderd het voorgaande, te allen tijde gerechtigd haar bezittingen, op elk moment op te eisen en mee te nemen. Indien één en ander niet mogelijk is of Media Hologram hierin wordt belemmerd, of wanneer één en ander beschadigd of incompleet blijkt, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die Media Hologram hierdoor lijdt.

Artikel 16 Toepasselijk recht, forum en slot

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Media Hologram is Nederlands recht van toepassing.

2. Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen verband houdende met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Media Hologram beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement West-Brabant / Zeeland.

3. Deze voorwaarden zijn origineel opgesteld in de Nederlandse taal. Indien een anderstalige versie ter beschikking wordt gesteld, betreft dit een vertaling, ter indicatie van de originele tekst. De Nederlandstalige versie is leidend.