Privacyverklaring

Algemeen
Media Hologram BV is een bedrijf dat voorop loopt in de wereld van holografische technologie. Media Hologram maakt op maat gemaakte hologrammen die jou de mogelijkheid bieden om een boodschap op een indrukwekkende wijze te communiceren en moeiteloos de aandacht van jouw publiek te trekken. Ons bedrijf richt zich ook op A.I.-toepassingen, gecombineerd met holografie. Meer informatie over onze hologrammen vind je op onze website: www.mediahologram.nl.

Je kunt ons als volgt bereiken:
Mon Plaisir 89 B
4879 AM Etten-Leur
Telefoon: 076 – 7200303
E-mail: info@mediahologram.nl
KvK-nummer: 83659587

Verwerken van persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening verwerkt Media Hologram persoonsgegevens. Media Hologram vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens die je bij ons achterlaat of die je (op een later moment) aan ons toestuurt of overhandigt, worden dan ook steeds zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houden wij rekening met toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we je uit welke gegevens we verwerken, waarom we deze gegevens verwerken, hoe lang we dat doen en welke rechten je hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?
Afhankelijk van jouw relatie met Media Hologram en het doel van de gegevensverwerking, kunnen wij de volgende persoonsgegevens (of een deel daarvan) verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bedrijfsnaam
– Overige persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van onze dienstverlening of bij het
opnemen van contact met Media Hologram
– C.V.-gegevens bij sollicitaties
– Voorkeuren voor specifieke diensten

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Media Hologram verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruikmaken van onze producten en diensten, omdat er een overeenkomst is met jou of jouw organisatie of de organisatie waar jij werkzaamheden voor verricht, of omdat je anderszins gegevens zelf aan ons hebt verstrekt bijvoorbeeld in het kader van het opvragen van informatie bij ons bedrijf. De belangrijkste doelen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn;

– Leveren en offreren van producten en diensten en bijbehorende service
– Communicatie, zoals het beantwoorden van vragen en klachten en verstrekken van informatie en het bieden van service
– Het in contact komen met kandidaten in verband met het invullen van onze vacatures

Grondslag van de verwerking
De persoonsgegevens die wij voor de hiervoor genoemde doelen verwerken, verwerken wij op basis van minimaal één rechtsgrond. De rechtsgronden op basis waarvan wij je persoonsgegevens verwerken, zijn:

Uitvoering van een overeenkomst
De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

Wettelijke plicht
De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gerechtvaardigd belang
De gegevensverwerking kan gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang van Media Hologram, denk bijvoorbeeld aan verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie of ten behoeve van verbetering van producten en diensten.

– Toestemming
Soms vragen wij jou toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Jouw toestemming kun je op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment zullen wij de gegevensverwerking waarvoor je toestemming hebt gegeven stoppen, tenzij er (ook) een andere grondslag is om jouw gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan daarom per categorie gegevens verschillen. Heb je je gegevens bijvoorbeeld alleen verstrekt om teruggebeld te worden voor een vraag, dan zullen je gegevens kort nadat contact is gelegd worden verwijderd, tenzij met jou anders wordt overeengekomen. Indien je gegevens worden verwerkt, omdat wij producten of diensten aan jou leveren, dan geldt er mogelijk een wettelijke bewaartermijn nadat de producten en/of diensten zijn geleverd. Jouw gegevens worden nooit oneindig bewaard. Je gegevens worden (totdat deze worden verwijderd) opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dat in een voorkomend geval anders zijn, dan maken we in elk geval gebruik van servers die dezelfde (Europese) waarborgen bieden.

Gegevens minderjarigen
Media Hologram richt zich niet op minderjarigen, echter wij kunnen niet voorkomen dat ook minderjarigen op onze website terecht komen en wellicht persoonsgegevens achterlaten. Wij vragen, wanneer wij constateren dat we gegevens via onze website van personen jonger dan 16 jaar hebben ontvangen, aanvullende toestemming van ouders / voogd / vertegenwoordigers. Indien wij die toestemming niet onverwijld, binnen 48 uur, ontvangen nadat hierom is verzocht (en wanneer wij binnen die periode ook geen contactgegevens van ouders / voogd / vertegenwoordigers hebben ontvangen), verwijderen wij deze persoonsgegevens. Wij raden ouders te allen tijde aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je constateert dat wij, zonder de hiervoor bedoelde toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over / van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediahologram.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Delen met anderen
Media Hologram verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op vordering van een rechter of andere bevoegde instantie. In sommige gevallen maken wij gebruik van derden (hulppersonen/bedrijven) om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan facturatieoplossingen van derden en partijen die ons ondersteunen bij het aanbieden van nieuwsbrieven. Als deze derden in dit kader toegang tot jouw persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte, tenzij voldoende waarborgen omtrent jouw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend. Media Hologram blijft uiteraard verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij sluiten met onze partners hiertoe verwerkersovereenkomsten.

In kaart brengen websitebezoek – Cookies
Media Hologram gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen door de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Media Hologram gebruikt twee verschillende soorten cookies.

a. Functionele cookies: zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zoals het onthouden van jouw voorkeursinstellingen. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. We gebruiken deze cookies ook om onze website en dienstverlening te optimaliseren. De grondslag voor het gebruik van functionele cookies is ons gerechtvaardigd belang, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het belang van Media Hologram is gebaseerd op de behoefte om een goede werking van de website te waarborgen.

b. Analytische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren hoe een website precies gebruikt wordt door de bezoeker. Denk hierbij aan hoe vaak de website bezocht wordt, welke pagina’s bekeken worden of op welke pagina’s veel mensen de website verlaten. Deze cookies kunnen jouw surfgedrag op de website bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google
Analytics. De analytische cookies hebben in de meeste gevallen geen grote impact op iemands privacy. De informatie die Google van websites krijgt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles. Er is sprake van een goed beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging
Media Hologram neemt de bescherming van je gegevens serieus. Media Hologram neemt dan ook  passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zowel intern als extern.

Jouw rechten – inzage, aanpassing, verwijdering, enz.
Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om te zien welke persoonsgegevens van jou door ons worden verwerkt. Ook kun je aangeven of je (een deel van) je gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen uit ons systeem. Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Wij zullen dit soort verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Je kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail info@mediahologram.nl of per post aan Media Hologram: Mon Plaisir 89 B, 4879 AM Etten-Leur. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Bezwaren kun je eveneens richten aan info@mediahologram.nl (e-mail) of Mon Plaisir 89 B, 4879 AM Etten-Leur (adres). Bezwaren zullen zo snel mogelijk, in beginsel binnen 4 weken, worden behandeld.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht je van mening zijn dat wij je persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan je bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Gegevens van een andere organisatie verkrijgen
In sommige gevallen is het mogelijk dat wij van een andere organisatie privégegevens van jou ontvangen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je werkt voor een bedrijf dat samenwerkt met Media Hologram. Om uitvoering te geven aan een overeenkomst of de aanvraag hiervan, kan het zijn dat we je naam en/of telefoonnummer ontvangen. Wij streven ernaar om – als dat mogelijk is – zoveel mogelijk je bedrijfstelefoon en / of bedrijfsmailadres te verwerken en dus niet meer privégegevens op te slaan dan nodig is. De gegevens bewaren wij in systemen die digitaal beveiligd zijn en niet toegankelijk zijn voor derden.

Belang van persoonsgegevens en jouw toestemming

In ons streven naar transparantie en respect voor privacy, willen we graag duidelijk maken wat er gebeurt als je ervoor kiest om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken of geen toestemming geeft voor de verwerking van gegevens.

Wanneer je geen persoonsgegevens verstrekt:
Wanneer je ervoor kiest om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kan dit invloed hebben op de mate waarin we in staat zijn om onze diensten te leveren. Persoonsgegevens zijn essentieel voor het bieden van onze diensten, het uitvoeren van transacties en het verstrekken van relevante informatie. Zonder deze gegevens kunnen we mogelijk niet voldoen aan de behoeften van jou of jouw werkgever.

Wanneer je geen toestemming verleend voor werking van je gegevens:
Het is voor ons van groot belang om de privacy en keuzes van onze klanten te respecteren. Als je geen toestemming (meer) verleent voor de verwerking van je gegevens, zullen we deze gegevens niet (langer) kunnen gebruiken voor doeleinden waarvoor toestemming vereist is. Dit kan leiden tot beperkingen in de manier waarop we de gevraagde diensten kunnen leveren of de functionaliteit van onze producten kunnen bieden of aan je kunnen presenteren. We zullen altijd de rechten van onze klanten respecteren en streven naar een evenwicht tussen het bieden van waardevolle diensten en het beschermen van privacy. Hou er rekening mee dat we – ondanks dat de toestemming mogelijk ontbreekt – sommige gegevens nog wel kunnen gebruiken/bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of wanneer we hiertoe verplicht zijn.

Wijzigen van privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom
aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat je kennis hebt genomen van de
laatste versie.